In 1957 werd, onder auspiciën van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, de eerste fierljepwedstrijd gehouden. Winsum werd als plaats uitgekozen voor deze eerste fierljepwedstrijd, deze wedstrijd vond plaats op 10 augustus 1957. Het Fries kampioenschap werd aan Winsum gekoppeld en nog steeds vindt hier het Fries Kampioenschap plaats (elk jaar op de tweede zaterdag in augustus). Aldus werd vanuit de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten de F.L.K. (Fryske Ljeppers Kommisje) opgericht.

Zo’n zestig ljeppers waren op deze wedstrijd afgekomen. Ondanks het ietwat regenachtige weer slaagde dit springfestijn wonderwel. Men was opgetogen en sprak over een ‘ veelbelovend initiatief’ en ‘Als kijkspel is de polsstokspringerij niet te evenaren’. Eerste winnaar werd dhr. R. Jongema met een afstand van 10.20 meter. Al snel volgden andere dorpen het voorbeeld van Winsum en werden er meer en meer wedstrijden georganiseerd. Er waren echter ook wedstrijden georganiseerd buiten de F.L.K. om. Doordat enkele dorpen zich niet wenste te houden aan het conceptregelement van het F.L.K., werd een tweede bond in het leven geroepen, nl. de B.V.F.P. (Bond voor Friese Polsstok-verspringers). Dit was voor allen toch niet de gewenste situatie en op 13 januari 1960 gingen de beide bonden definitief samen. Er werd een nieuwe bond opgericht: ‘It Frysk Ljepperboun’, het huidige F.L.B. Ook werd de Technische Commissie (TC) een feit. Er ontstonden sindsdien echte springarena’s met officiële afmetingen voor schansen, waterbreedte en diepte, zandbed e.d. Vanaf 1957 zijn er vele verenigingen opgericht en ook weer opgeheven. Thans zijn er zeven actieve verenigingen in Friesland aanwezig: Buitenpost, Burgum, Grijpskerk, Joure, Winsum, IJlst en it Heidenskip.

In 1966 ontstond de tweekamp Holland – Friesland, een wedstrijd tussen de beste springers van de Friese en de Hollandse Bond (PBH, Polsstokbond Holland). Deze wedstrijd wordt nog elk jaar, bij toerbeurt in Friesland of Utrecht/Zuid Holland, gehouden. In 1972 vonden voor het eerst de Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen plaats. De eerste Nederlands Kampioen was Roel Bokke Span, hij sprong 15.45 meter.

Geschiedenis fierljepferiening It Heidenskip
Geruisloos zijn we voorbij gegaan aan het 40 jarig bestaan van fierljepferiening It Heidenskip. Sinds 1974 word er al in It Heidenskip gefierljept. De eerste contacten waren die van Siebe met Pieter Bult. Siebe Tjalma kende Pieter Bult van de LTS en was later zijn collega bij Jachtbouw Noord Nederland. De gebroeders Bult (Pieter, Teake en Douwe) hadden al een eigen schans achter de ouderlijke kwekerij in Bakhuizen en daar regelmatig door de ljeppers getraind. Tijdens het wekelijkse uitje in bar dancing de Dissel in Workum kwam het fierljeppen regelmatig ter sprake en hier werden Fouke en Michiel en Siebe uitgenodigd om eens mee te doen aan de jaarlijkse fierljepwedstrijd van de Katholieke Plattelands Jongeren (K.P.J.) in Akmarijp. In 1974 begon de bouw van fierljepschans door de toen 20 jarige Michiel Galama, Fouke de Vries en Siebe Tjalma.

De mannen uit It Heidenskip kregen de smaak van het fierljeppen te pakken starten in 1974 met de bouw van hun eigen training- en wedstrijdschans over de Bokfeart (die de scheidslijn vormde tussen de gemeentes Hemelumer Oldeferd en Workum) in It Heidenskip. Naast de boerderij van familie de Vries verscheen een aanloopplankier en in het daar tegenover liggende stuk land werd een landingsplek gecreëerd. De vaart werd uitgediept en er werd een houten polsstok gekocht. Het fierljeppen in It Heidenskip was een feit. Door de bouw van een ligboxen stal moest de schans nog een keer verplaatst worden en schoof een meter of 15 op. In 1975 sprongen Siebe, Fouke en Michiel in Steenwijk hun eerste wedstrijd voor het FLB en wel in een overall en met een rode zakdoek om hun nek. Het werd hen door de voorzitter niet in dank afgenomen. In deze periode werd er nog met houten polsstokken gesprongen en die werden regelmatig stukgesprongen. Al snel werden twee nieuwe aluminium polsstokken gekocht. Na een wedstrijd in Vrouwbuurt moesten de polsstokken mee naar It Heidenskip en zo werden de polsstokken op een busje vastgebonden en toog het gezelschap huiswaarts. De politie had ze al snel in het vizier  en het transport werd staande gehouden. Op last van de politie moesten de stokken achter gelaten worden maar na wat overleg mochten de ljeppers met hun polsstokken hun weg vervolgen.
Het duurde tot 1980 voordat er statuten kwamen en de het een echte vereniging werd. Fierljepforiening It Heidenskip was geboren.
In 1983 kwam door de ruilverkaveling een stuk land vrij achter het dorpshuis. Gemeente Hemelumer Oldeferd en Workum kochten gezamenlijk het stuk land. Op het achterste gedeelte werden drie schansen aangelegd op basis van tekeningen van de schansen in Burgum/Grijpskerk/Akmarijp?? en het voorste gedeelte werd in bruikleen geschonken aan het dorp. De fierljepferiening kreeg het onderhoud en de verantwoording over het gehele terrein. Op 17 augustus 1983 vond de eerste fierljepwedstrijd plaats.

Het was de eerste aanzet tot een roemruchte accommodatie waar talloze records werden gevestigd en menig nieuwe uitvindingen en verbeteringen als eerste  het daglicht zagen. De Heidenskipster fierljeppers waren al in 1978 de eersten die een eigen tenue hadden, een zwart broekje en een wit shirt. De ljeppers hebben ook een aantal jaren lang ‘s winters doorgesprongen. Zij bleken hiermee een enorm voordeel te hebben tijdens het wedstrijd seizoen. Meer innovaties zagen in It Heidenskip het licht te denken aan het digitaal meten, de tribune en de walbeschoeiing maar ook waren ze de eersten die de gezamenlijke trainingen introduceerden. Jan Melchers en Pieter Bult waren een paar trainers van het eerste uur die deze zaaltrainingen gaven. 
40 jaar bestaat de vereniging en al meer dan 40 jaar zijn de oprichters nog steeds betrokken bij deze prachtige vereniging.