Fierljepferiening It Heidenskip

 
www.fierljeppe.nl

 

 

Accomodatie:
Achter het dorphuis It Swaeigat,
Branburren 26,
8724 It Heidenskip
Postadres:
t.a.v. Marrit vd Wal,
Heidenskipsterdyk 41,
8724HS It Heidenskip,

Bestuur

Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter Marrit v/d Wal tel.nr.: 06-27071772
Sectretaris Sietske Stellingwerf-Valk sietske.stellingwerf-valk@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-22017686
Penningmeester Jurjen Kramer jurjen.kramer@fierljeppe.nl tel.nr.: 0515-543313
Bestuurslid Anja Klijn Velderman
Anne v/d Zee

anne.van.der.zee@fierljeppe.nl
tel.nr.: 06-10931151
tel.nr.: 06-12366356

Ledenadministratie

Naam E-mail Telefoon
Sietske Stellingwerf-Valk sietske.stellingwerf-valk@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-22017686

Demonstraties en Clinics

<!– Start tabel – dit is een html commentaarregel –>

Naam E-mail Telefoon
Mare Dijkstra demo@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-30566068

Websitebeheer

Naam E-mail Telefoon
Wim v/d Meer wimvandermeer@fierljeppe.nl tel.nr.: 0