Fierljepferiening It Heidenskip

 
www.fierljeppe.nl

 

 

Accomodatie:
Achter het dorphuis It Swaeigat,
Branburren 26,
8724 It Heidenskip
Postadres:
t.a.v. Lars Woudstra,
Estrikwurk 6,
8711 KD Workum,

Bestuur

Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter Lars Woudstra lars.woudstra@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-4646 7350
Sectretaris Sietske Stellingwerf-Valk sietske.stellingwerf-valk@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-22017686
Penningmeester Jurjen Kramer jurjen.kramer@fierljeppe.nl tel.nr.: 0515-543313
Bestuurslid Marrit v/d Wal
Anne v/d Zee
marrit.van.der.wal@fierljeppe.nl
anne.van.der.zee@fierljeppe.nl
tel.nr.: 06-27071772
tel.nr.: 06-12366356

Ledenadministratie

Naam E-mail Telefoon
Sietske Stellingwerf-Valk sietske.stellingwerf-valk@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-22017686

Demonstraties en Clinics

Naam E-mail Telefoon
Lars Woudstra lars.woudstra@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-4646 7350

Websitebeheer

Naam E-mail Telefoon
Wim v/d Meer wimvandermeer@fierljeppe.nl tel.nr.: 0