Fierljepferiening It Heidenskip

 
www.fierljeppe.nl

 

 

Accomodatie:
Achter het dorphuis “It Swaeigat”,
Brânburren 26,
8724 It Heidenskip
Coördinaten: 52.948721 5.501449
Postadres:
t.a.v. Marrit vd Wal,
Heidenskipsterdyk 41,
8724HS It Heidenskip.

Bestuur

Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter Marrit v/d Wal tel.nr.: 06-27071772
Sectretaris Sietske Stellingwerf-Valk sietske.stellingwerf-valk@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-22017686
Penningmeester Jurjen Kramer jurjen.kramer@fierljeppe.nl tel.nr.: 0515-543313
Bestuurslid Anja Klijn Velderman
Anne v/d Zee

anne.van.der.zee@fierljeppe.nl
tel.nr.: 06-10931151
tel.nr.: 06-12366356

Ledenadministratie

Naam E-mail Telefoon
Anja Klijn Velderman tel.nr.: 06-10931151

Demonstraties en Clinics

Naam E-mail Telefoon
Mare Dijkstra demo@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-30566068

Websitebeheer

Naam E-mail Telefoon
Wim v/d Meer wimvandermeer@fierljeppe.nl tel.nr.: 0