Fierljepferiening It Heidenskip

 
www.fierljeppe.nl Accomodatie:
Achter het dorphuis “It Swaeigat”,
Brânburren 26,
8724 It Heidenskip
Coördinaten: 52.948721 5.501449
Postadres:
t.a.v. Geke Galama – Koopal,
Ursuladyk 7,
8724HR It Heidenskip.

Bestuur

Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter Anne v/d Zee anne.van.der.zee@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-12366356
Sectretaris Geke Galama-Koopal it.heidenskip.fierljeppe@gmail.com tel.nr.: 06-23227168
Penningmeester Anja Klijn Velderman fierljepkashs@gmail.com tel.nr.: 06-10931151
Bestuurslid Boukje de Boer

tel.nr.: 0

Ledenadministratie

Naam E-mail Telefoon
Anja Klijn Velderman fierljepkashs@gmail.com tel.nr.: 06-10931151

Demonstraties en Clinics

Naam E-mail Telefoon
Nard Brandsma demo@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-42269816

Websitebeheer

Naam E-mail Telefoon
Wim v/d Meer wimvandermeer@fierljeppe.nl tel.nr.: 06-15307282